تخت جمشید شیراز

ازبهترین شگفتی هایی که تاریخ ایران دارد تاریخچه  تخت جمشید شیراز است و گردشگران و توریست های زیادی رابه خود جذب میکند